Przeskocz do treści

O ZGK

Do szczegółowego zakresu działania zakładu należy:
1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym budynków i lokali stanowiących własność gminy Świętajno.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym i porządkowym dróg, mostów i placów gminnych.
3. Zawieranie umów na dostawy i świadczenia, w szczególności w zakresie
  • energii cieplnej i ciepłej wody,
  • zimnej wody,
  • wywozu nieczystości stałych i płynnych.
4. Współdziałanie z następującymi organami w zakresie zarządu budynkami i terenami:
  • policją,
  • strażą pożarną,
  • Terenową i Wojewódzką Stacją Sanitarną-Epidemiologiczną,
  • jednostkami architektoniczno- budowlanymi.